Sabtu, 30 April 2011

Perihal Sumpah.
Assalamu’alaikum…

Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah s.w.t kerana masih memberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama berkongsi idea dan pandang dalam ruang sesawang yang bernama Blog ini. juga seharusnya dan semestinya ucapan syukur Alhamdulillah ini kita sentiasa panjatkan kepada Allah s.w.t kerana masih lagi memberi kita nikmat iman dan islam sehinggalah pada hari dan saat ini dan kita mohan agar nikmat ini akan berterusan sampailah kita kembali pada Pencipta kita iaitu Allah s.w.t. Juga semestinya juga selawat dan salam kepada junjungn besar kita Baginda Nabi Muhammad s.a.w.

Sejak akhir-akhir ini sibuk kita diperdengarkan dan diperlihatkan di media massa, contohnya di televisyen, radio, internet, akhbar dan sebagainya akan kes terbaru Negara iaitu kes “Sumpah Laknat”. Kes ini boleh dikatakan baru lagi dan banyak lagi tanda tanya yang timbul dikalangan kita, terutamananya mahasiswa dan juga rakyat tempatan akan isu ini. Bila ditanya, rata-rata dikalangan tidak faham sebenarnya apa itu sumpah, disini sukalah saya kongsi bersama sahabat-sahabat berkenaan sumpah.

Sumpah menurut pengertian syara’ yaitu menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah S WT, seperti; walLahi, bilLahi, talLahi. Secara etimologis arti sumpah yaitu:

1.Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah s.w.t untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan.

2.Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar.

3.Janji atau ikrar yang teguhakan menunaikan sesuatu.

Dalam bahasa Arab sumpah disebut dengan al-aimanu, al-halfu, al-qasamu. Al-aimanu jama’ dari kata al-yamiinu (tangan kanan) karena orang Arab di zaman Jahiliyah apabila bersumpah satu sama lain saling berpegangan tangan kanan. Kata al-yamiinu secara etimologis dikaitakan dengan tangan kanan yang bisa berarti al-quwwah (kekuatan), dan al-qasam (sumpah). Dengan demikian pengertian al-yuamiinu merupakan perpaduan dari tiga makna tersebut yang selanjutnya digunakan untuk bersumpah. Dikaitkan dengan kekuatan (al-quwwah), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Lafal sumpah tersebut harus menggunakan huruf sumpah (al-qasam) yaitu: waw, ba dan ta. seperti; walLahi, bilLahi, talLahi.

Bersumpah untuk kepentingan sesuatu yang disyari’atkan dalam Islam. Allah SWT berfirman, ”Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun“. (QS. Al-Baqarah [2]: 225).

Oleh karena itu bagi yang telah bersumpah atas nama Allah untuk sesuatu, al-Quran menyerukan agar memelihara sumpah itu “Dan jagalah sumpahmu” (QS.Al-Maidah: 89).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersumpah, Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah ‘jaiz‘(boleh). Hukumnya bisa menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan atau untuk mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang agama Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.

Imam Hambali berpendapat bahwa hukum bersumpah itu tergantung kepada keadaannya. Bisa wajib, haram, makruh, sunnah ataupun mubah. Jika yang disumpahkan itu menyangkut masalah yang wajib dilakukan, maka hukum bersumpahnya adalah wajib. Sebaliknya jika bersumpah untuk hal-hal yang diharamkan, maka hukum bersumpahnya juga sunnah dan seterusnya.

Imam Syafi’i berpendapat hukum asal sumpah adalah makruh. Tetapi bisa saja hukum bersumpah menjadi sunnah, wajib, haram, atau mubah. Tergantung pada keadaaanya.

Menurut Imam Hanafi asal hukum bersumpah adalah ‘jaiz‘, tetapi lebih baik tidak terlalu banyak melakukan sumpah. Jika seseorang bersumpah akan melakukan maksiat, wajib ia melanggar sumpahnya. Jika seseorang bersumpah akan meninggalkan maksiat maka ia wajib melakukan sesuai dengan sumpahnya.

Menurut Mazhab Hanafi sumpah itu ada tiga macam, yaitu :

1.Al-yamin al-laghwu yaitu sumpah yang diucapkan tanpa ada niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat.

2.Al-yamin al-mu’akkidah yaitu sumpah yang diniatkan untuk bersumpah. Sumpah semacam ini wajib dilaksanakan. Jika dilanggar harus membayar kafarat.

3.Al-yaminal-gamus yaitu sumpah palsu yang mengakibatkan hak-hak orang tak terlindungi atau sumpah fasik dankhianat. Sumpah semacam termasuk dosa besar.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa kafarat atas pelanggaran sumpah ada tiga macam yaitu:

1.Memerdekakan budak.

2.Memberi makan sepuluh orang miskin yang setiap orang mendapat satu mud atau 3/4 liter.

3.Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu lembar pakaian.
Sumpah diketegorikan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: Menyebut asma Allah s.w.t atau salah satu sifatnya. Orang yang bersumpah sudah mukallaf. Tidak dalam keadaan terpaksa dan disengaja dengan niat untuk bersumpah. Terlepas dari segala pendapat di atas bahwa sumpah adalah suatu ucapan yang mengatas namakan Allah s.w.t yang apabila dipermainkan bererti telah mempermainkan agama. Oleh karena itu bila telah bersumpah, peliharalah sumpah itu.( Sumber : Buletin Mimbar Jum’at No. 24 Th. XXII. 13 Juni 2008)

Sumpah dalam Islam terdapat dua jenis sumpah, iaitu sumpah yang terpakai (sah) dan sumpah yang tidak terpakai. Sumpah yang terpakai pula terbahagi kepada dua iaitu samada sumpah di atas perkara yang baik atau sumpah di atas perkara yang tidak baik. Sumpah yang tidak terpakai pula ialah sumpah lagha.(akan diceritakan lebih lanjut dibawah)

Syarat sumpah: lafaz dan niat

Lafaz sumpah mesti menggunakan salah satu dari 3 kalimah sumpah iaitu “wallahi”, “wabillahi” dan “wattallahi”.
Setiap lafaz sumpah itu perlu disertai dengan niat, tanpa niat ia tidak sah dan cuma sekadar lafaz sumpah sahaja.

Baqarah [225] Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia mengira kamu bersalah (dan akan mengenakan hukuman) dengan sebab sumpah yang diusahakan (disengajakan) oleh hati kamu (dengan niat bersumpah) dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyabar

Jenis-jenis Sumpah

Sumpah yang terpakai (sah)

1) Sumpah di atas perkara yang baik

Misalnya mengatakan “Wallahi aku tidak akan menonton rancangan hiburan lagi selepas ini” dan disertai dengan niat untuk bersumpah.
Jika tidak disertai niat untuk bersumpah tetap tidak dikira sebagai sumpah.
Sekiranya tidak dapat melakukan perkara baik yang terkandung dalam sumpah itu, hendaklah membayar kifarah (denda) samada 3 hari berpuasa atau memberi makan 10 orang miskin.

2) Sumpah di atas perkara yang tidak baik

Sumpah di atas perkara yang tidak baik adalah haram. Allah melarang bersumpah untuk perkara yang tidak baik.

Baqarah [224] Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa, serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan (ingatlah), Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui.

Misalnya bersumpah untuk tidak bertegur sapa dengan mengatakan “wallahi aku tidak bercakap dengan Ahmad sampai bila-bila“. Sebaliknya didapati bertegur sapa itu lebih baik untuk silaturrahim dan berdosa tidak bertegur sapa sesama Islam melebihi 3 hari.

Sumpah atas perkara yang tidak baik dikenakan kifarah (denda) 3 hari berpuasa atau memberi makan 10 orang miskin untuk membatalkan sumpah itu. Juga hendaklah batalkan sumpah dengan membuat perkara yang bertentangan iaitu perkara yang lebih baik misalnya dengan kembali bercakap dengan Ahmad. Jangan kekalkan sumpah tersebut.

Dalilnya ialah sabda Nabi s.a.w:-

“Siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian dia melihat hal lain yang lebih baik dari hal tersebut, maka hendaklah dia membayar kifarah sumpahnya, lalu mengerjakan hal yang lebih baik itu.” (Riwayat Ahmad)

Sumpah yang tidak terpakai

Sumpah lagha


Sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tidak berdosa sumpah seperti ini, dalilnya seperti ayat 225 surah Al-Baqarah di atas.

Terdapat perbezaan tentang definisi sumpah lagha di antara mazhab Syafie dan Hanafi.
Mazhab Syafie: Lafaz sumpah tetapi tidak diniatkan untuk bersumpah seperti kebiasaan orang Arab atau Afghan berkata “Wallahi” (Demi Allah). Misalnya seorang Arab mengatakan “wallahi, ini minyak attar“. Pada orang Arab minyak attar adalah minyak wangi, sedangkan orang Melayu menyangka minyak attar itu minyak yang tiada alkohol. Tidak berdosa sumpah seperti ini.

Mazhab Hanafi
: bersumpah diatas keyakinan hati benda itu betul tapi pada hakikatnya benda itu tidak betul. Misalnya kita tengok seseorang di satu tempat. Kita yakin orang itu ada disitu pada masa itu padahal sebaliknya (orang lain yang serupa berada disitu). Misalnya dengan berkata “Wallahi saya nampak Ahmad di KLCC pukul 5 petang tadi”.(padahal yang dilihat itu adalah orang lain yang seiras). Tidak berdosa sumpah seperti ini.

Kesimpulan

Hanya sumpah di atas perkara yang baik yang sah dan terpakai. Syaratnya ialah lafaz sumpah mesti ada kalimah sumpah dan disertai dengan niat untuk bersumpah.
Selain itu, kita juga tidak mengetahui apakah lafaz sumpah saudara Saiful itu disertai dengan niat untuk bersumpah atau sekadar kata-kata sahaja. (Rujuk Al-Baqarah 225)

Kita juga jangan lupa setiap perkataan yang terlafaz dalam persumpahan yang sah iaitu persumpahan dengan Nama Allah ini akan dibawa dan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah s.w.t.

Firman Allah: "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar.
(An-Nahl 16:94)

Wallahua’lam..


================================================================================
Dengan demikian fahamilah wahai diri,

Biarlah amal sedikit, atau ilmu yang sedikit asalkan Allah sentiasa meredhoi hal diri kita;
Biarlah tidak termasyhur, hina dan keji pada pandangan manusia asalkan Allah meredhoi hal kita;
Biarlah hidup sederhana atau melarat dan terpenjara di dunia ini, asalkan hal diri kita sentiasa dalam keredhoaan Allah.
Cukuplah.....dan memadailah dengan keredhoaan Allah itu kerana tidak ada apa lagi yang lebih baik selain daripada mendapat keredhoaan Allah,

***Wallah Waklam Bisawaf***
=================================================================================


Rujukan dan Huraian Diambil dari :
-http://nasbunnuraini.wordpress.com/2009/02/18/soalan-tentang-sumpah/
- http://mimbarjumat.com/archives/81
-http://gdrakulicious.multiply.com/journal/item/16/Pengertian_Doa_dan_sumpah

Khamis, 28 April 2011

Tekanan Ujian Para Da'ie
Assalamu’alaikum…

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah s.w.t kerana masih memberikan tenaga, masa, ruang dan peluang yang semua itu adalah nikmat dari Allah kepada aku untuk menitipkan sesuatu buat perkongsian kita semua. Juga selawat dan salam keatas junjungn besar kita Baginda Nabi Muhammad s.a.w.

Sudah sekian lama aku menyepi dalam lapangan penulisan ini lantaran kesempitan masa dan waktu lapang, tapi Alhamdulillah, Allah berikan juga kesempatan untuk kita bersua dilaman bloh bernama “Tinta Harian”. Benarlah waktu itu ibarat emas, setiap saat itu ada harga dan nilainya. Moga kita tidak tergolong dalam golongan yang rugi di dunia bahkan di akhirat… Amin.

Buat makluman kalian semua, setiap penulisan aku adalah berdasarkan rujukan buku dan juga sisipan pengalaman yang tersimpan kukuh dalam ingtan.moga yang baik dapat diambil dan buruk dapat ditegur secepatnya. Kali ini perkongsian yang ingin aku titipkan adalah melalui pembacaan buku yang berjudul “Golongan Yang Tercicir Di Sepanjang Jalan Dakwah” daripada nukilan Fathi Yakan.

Buku ini seharusnya dibaca dah difaham oleh mereka yang bergelar muslim, mana tidaknya kita semua adalah khalifah dan hamba-Nya , maka secara tidak langsung kita lah sebenarnya yang harus pikul tanggungjawab seorang Da’ie untuk menyebar luaskan Islam sekadar ilmu dan kemampuan yang kita miliki. “ Indah Khabar dari rupa “ , inilah kata-kata seorang muallaf yang sampai ke telinga aku semasa ceramah berbentuk forum yang disampaikannya sungguh membuat aku terpukul ketika itu. Katanya lagi “ jika islam itu dicari pada orang islam sudah pasti saya tidak memeluk islam, tapi melalui kajian dan perbandingan agama lah yang membawa saya kepada islam. “ .

Tidak jelas lagi kah kita akan hal yang dinyatakan oleh saudara baru kita itu?, menurut padangan aku yang daif ini, kata-katanya menyatakan bahawa islam itu tidak hada pada diri umat islam zaman sekarang. Islam itu tidak ada pada kita kerana islam diinjak-injak orang penganutnya sendiri, mempertikaikan hukum Allah, memudahkan apa yang berat dan memberatkan apa yang ringan dari sudut hukum hakam dan sebagainya. Contohnya pakaian wanita islam, adakah semua penganut agama islam ini mengikuti apa yang telah Allah perintahkan ? pasti tidak bukan? Habis siapa yang akan akan menuruti perintah Allah Azza Wajalla jika bukan kita yang mengEsakan Allah? Tepuk dada, tanya Iman.

Maka jika kita semua sedar akan tanggungjawab kita, maka mesti kita kena persiapkan diri akan sebarang kemungkinan, dalam buka yang telah dibaca ada menyatakan Tekanan Ujian yang bakal dihadapi oleh mereka yang sedar tanggungjawab sebagai khalifah dan seterusnya bergelar da’ie ini dalam menyebarkan risalah islam. Tapi fokus penulisan aku kali ini adalah lebih kepada Tekanan Ujian. Sebab apa wujudnya ujian adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji keimanan dan membersihkan barisan yang membawa islam. Kita kena ingat ujian yang datang kepada para da’ie itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk dikecewai, bukan untuk dimarahi, tapi untuk diperbaiki kekurangan yang ada dan berserah diri kepada Allah s.w.t, kerana Perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan dan sudah pasti ada hikmahnya yang mungkin bukan 1, 2 tapi mungkin banyak hikamahnya yang kita tidak ketahui.

Biasalah, bila perjuangan ini adalah sunnah Rasulullah s.a.w dan tuntutan dalam islam, maka nak tak nak akan hadir mereka-mereka yang menyembah thorut yang menjadi kawat berduri yang menghalangi jalan dakwah islamiah yang akan dilalui sang da’ie.
Firman Allah s.w.t Yang Bermaksud :

Alif Laam Miim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : “kami telah beriman”, sedangkan mereka tidak diuji lagi.
(Surah Al-‘Ankabut : Ayat 1-2)

Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah s.w.t, dulu ramai dalam kehidupan seorang pendakwah ini meninggalkan dakwah mereka kerana kalah dengan ujian yang menghujan. Semestinya ujian seorang pendakwah itu adalah besar, maka jiwa, harta, masa dan sebagainya perlu menjadi galang ganti untuknya dalam menggalas Tanggungjawab dan amanah yang telah Allah s.w.t pikulkan kepadanya.

Daripada Hadis yang telah ditakhrijkan oleh Abu Bakar Ibnu Lal dari hadis Anas dalam tajuk; “Akhlak Yang Luhur”, Baginda Rasulullah s.a.w bersabda :

“ Orang Mukmin sentiasa diambang 5 dugaan yang susah : 1) Mukmin yang dengki kepadanya. 2)Munafiq yang benci kepadanya. 3) Kafir yang memeranginya. 4) Syaitan yang menyesatkannya. 5) Nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya. “

Sudah jelas bahawa dalam hadis ini telah diterangkan perkara-perkara yang bakal berlaku kepada para da’ie yang berjuang untuk mendokong agama Allah s.w.t supaya mereka para da’ie berhati-hati dan bersiap sedia. Para da’ie juga seharusnya mempersiapkan juga dirinya dengan bekalan-bekalan yang cukup agar mereka mampu mengharungi ujian yang bakal dihujani dalam lapangan dakwah dengan selamat.

Firman Allah s.w.t yang membawa maksud :

“ Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik-buruknya) keadaanmu.”
(Surah Muhammad : Ayat 31)

Sedar tidak sedar, ujian yang datang itu sebenarnya adalah untuk kita merenung akan kesilapan kita, buat check and balance, untuk membawa kita lebih dekat dengan Allah s.w.t, untuk kita memperkukuhkan lagi langkah jihad kita. Tidak ada ujian yang Allah s.w.t timpakan kepada Hamba-Nya dengan sia-sia apatah lagi buat mereka yang memperjuangkan agama Allah s.w.t. Maka berserah dirilah kepada Allah untuk setiap perkara yang dilakukan dan bersabarlah akan ujian yang menimpa.

Firman Allah dalam surah Ali-‘Imran yang membawa maksud :

“ (Yaitu) orang-orang (yang menta;ati Allah dan Rasul) yang kepada mereka yang orang-orang yang menyatakan : “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “ Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung ”
(Surah Ali-‘Imran : Ayat 173)

Allah s.w.t, tidak mungkin akan meninggalkan seorang da’ie itu sendirian, bahkan kita juga berada dibawah pemantauan Allah s.w.t yang tidak bersifat dengan sifat hamba-Nya iaitu seperti mengantuk, tidur, letih dan sebagainya kerana itu sifat yang mustahil bagi Allah s.w.t selaku Tuhan pencipta Segala-galanya.

Da’ie yang bersifat zuhud hatinya tidak mungkin akan berpaling tadah dari ujian yang hadir dihadapan, mereka tidak akan gentar walau sedikit, mereka tidak takut akan tentang dan ancaman, mereka lahir bak seorang yang baru selepas solatnya, solatnya menjadi penawar duka dan rindu, doanya menjadi senjata untuk mengukuhkan lagi hubungannya dengan Allah s.w.t. Perjuangan dakwahnya bergerak atas dasar Cinta dan kefahaman. Jangan salah Faham akan perkataan “Cinta”, cinta disini adalah cinta kepada Khalik (Pencipta), cinta akan syurga Allah, Cinta akan Rasulullah, Cinta akan dakwah dan sebagainya. Cinta dengan manusia dalam perjalanan dakwah adalah sebagai batu loncatan buat seorang da’ie itu untuk dia lebih mengenal dan mencintai Allah, mencari seberapa banyak bekalan akhirat, dan utk mengelakkan dari fitnah wanita.
Firman Allah s.w.t yang membawa maksud :

“ Dan diantara manusia ada orang berkata : “kami beriman kepada Allah”, maka apabila disakiti (kerana ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata : “Sesungguhnya kami adalah bersertamu”. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada mereka? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang Munafiq.”
(Surah Al-Ankabut : Ayat 10-11)

Firman Allah s.w.t lagi membawa maksud :

“Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.”
(Surah Ali-‘Imran : Ayat 186)

Jadi seharusnya para da’ie menanam subur sifat sabar ini dalam jiwanya agar ianya boleh menjadi benteng untuk meyelamatkan diri dari tercicir dari jalan dakwah dan sudah semestinya ia akan mengundang kemurkaan Allah s.w.t.

Jangan kita lupa akan ketetapan Allah yang menyatakan penghujung nya nati adalah kemenangan yang Hak yakni Islam. Buat para da’ie, Pasakkanlah hati dengan pasakkan yang kukuh, tunjangkan lah cinta dalam jalan dakwahmu, gagahilah langkahmu dengan keberanian, pecutlah dalam pencarian pahala dan redha Allah serta kembalilah serah segala-gala milikmu untuk Allah termasuk anak dan isterimu.

Untuk yang terakhirnya, aku ingin kongsikan satu hadis yang membalut aku dengan kenangan lama aku seketika di KL yang tersimpan kemas di dalam kotak ingatan ku sampai ke hayat hidupku sekarang dan insyaAllah ke penghujung nyawa, hadis yang nak dikongsikan adalah Hadis 19 daripada Hadis 40 Iman Nawawi.

“ Abu Abbas; Abdullah bin Abbas melaporkan, “ Pada suatu hari saya menunggang binatang tunggangan bersama Nabi Muhammad. Saya duduk dibelakang beliau.
Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada saya, ‘Wahai anak muda, saya ada beberapa pesanan untukmu. Jagalah hak Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah hak Allah, pasti kamu akan sentiasa merasakan Dia ada bersamamu.

Apabila kemu hendak meminta sesuatu, mintalah daripada Allah. Jika kamu perlukan pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah

Ketahuilah, sekiranya semua manusia bersatu memberika apa yang berfaedah kepadamu, kamu tidak akan mendapat faedah itu melainkan hal itu memang sudah ditulis oleh Allah.

Walaupun semua manusia bersatu bagi memberikan apa yang buruk kepadamu, kamu tidaka akan ditimpa keburukan itu melainkan hal itu memang sudah dituliskan oleh Allah. Mata pena sudah diangkat, manakala buka catatan sudah ditutup.’

(Hadis direkodkan oleh Tarmizi)

Rabu, 27 April 2011

Perang Siffin
Termasuk sejarah versi Syi`ah adalah Perang Siffin merupakan pemberontakan yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ke atas Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi hal ini perlu diteliti semula, benarkah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu ‘anh memimpin kaum pemberontak ke atas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anh?


Sebelum menjawab persoalan ini, ingin saya jelaskan terlebih dahulu keutamaan Muawiyah. Ini kerana sejak dari bangku sekolah, kebanyakan di kalangan kita mengenali beliau sebagai seorang sahabat yang zalim, pendusta dan pelbagai lagi sifat yang negatif. Pengenalan bentuk negatif ini begitu meluas sehingga jarang-jarang kita menemui ibubapa yang menamakan anaknya “Muawiyah” berbanding dengan nama para sahabat yang lain.

Keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan


Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang mulia. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum peristiwa hijrah. Mengikut pendapat yang lebih tepat, beliau memeluk Islam selepas Perjanjian Hudaibiyah, iaitu antara tahun 6 hingga 8 hijrah. [Maulana M. Asri Yusoff – Sayyidina Mu’awiyah: Khalifah Rashid Yang Teraniaya (Pustaka Bisyaarah, Kubang Kerian, 2004), ms. 9-10].

Dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani rahimahullah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mendoakan Muawiyah: “Ya Allah! Jadikanlah beliau orang yang memimpin kepada hidayah dan berikanlah kepada beliau hidayah.” [Silsilah al-Ahadits al-Shahihah (Maktabah al-Ma`arif, Riyadh, 1995), hadis no: 1969]

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 2924 bahawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut, telah dipastikan bagi mereka (tempat di syurga).” Fakta sejarah mencatitkan bahawa armada laut yang pertama bagi umat Islam dipimpin oleh Muawiyah pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Usman ibn Affan radhiallahu ‘anh.

Di dalam Shahih Muslim – hadis no: 2501, Abu Sufyan pernah meminta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam agar Muawiyah menjadi jurutulis baginda. Rasulullah memperkenankan permintaan ini. Sejak itu Muawiyah menjadi jurutulis al-Qur’an dan surat-surat Rasulullah, sekali gus menjadi orang yang dipercayai di sisi baginda.

Muawiyah juga merupakan seorang sahabat yang dihormati oleh para sahabat yang lain. Beliau diangkat menjadi gabenor di Syam semasa zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar dan Usman. Pada zaman pemerintahan beliau sendiri, pernah seorang mengadu kepada Ibn Abbas radhiallahu ‘anh bahawa Muawiyah melaksanakan solat witir dengan hanya satu rakaat. Ibn Abbas menjawab: “(Biarkan), sesungguhnya dia seorang yang faqih (faham agama).” [Shahih al-Bukhari – hadis no: 3765]

Demikianlah beberapa keutamaan Muawiyah yang sempat dinyatakan dalam tulisan ini. Dapat dikenali bahawa beliau bukanlah sebarangan orang tetapi merupakan salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang mulia.

Pendirian Muawiyah tentang kekhalifahan Ali

Apabila Amirul Mukminin Usman ibn Affan radhiallahu ‘anh dibunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Beliau dibai`ah oleh sebahagian umat Islam. Wujud sebahagian lain yang tidak membai`ah beliau, di antaranya ialah Muawiyah. Hal ini berlaku bukan kerana Muawiyah menafikan jawatan khalifah daripada Ali, akan tetapi Muawiyah mengkehendaki Ali terlebih dahulu menjatuhkan hukuman hudud ke atas para pembunuh Usman.

Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah menerangkan hakikat ini:

“Dan tidaklah Muawiyah mengingkari sedikit jua akan keutamaan Ali dan hak beliau untuk menjadi khalifah. Akan tetapi pada ijtihad beliau, perlu didahulukan penangkapan ke atas para pembakar api fitnah daripada kalangan para pembunuh Usman radhiallahu ‘anh daripada urusan bai`ah. Dan beliau juga berpendapat dirinya paling berhak untuk menuntut darah Usman.” [al-Fishal, jld. 3, ms. 85]

Di sisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau bukan sengaja membiarkan para pembunuh Usman berkeliaran secara bebas. Malah beliau mengetahui bahawa mereka itu menyamar diri dan berselindung di kalangan umat Islam serta berpura-pura membai`ah beliau. Akan tetapi dalam suasana umat Islam yang masih berpecah belah, adalah sukar untuk beliau mengambil apa-apa tindakan. Sebaliknya jika umat Islam bersatu, mudah baginya untuk mengambil tindakan ke atas para pembunuh Usman.

Berlakunya Perang Siffin


Setelah Perang Jamal berakhir, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menghantar utusan kepada Muawiyah meminta beliau berbai`ah kepada dirinya. Muawiyah menolak, sebaliknya mengulangi tuntutannya agar Amirul Mukminin Ali mengambil tindakan ke atas para pembunuh Usman. Jika tidak, Muawiyah sendiri yang akan mengambil tindakan. Mendengar jawapan yang sedemikian, Amirul Mukminin Ali menyiapkan pasukannya dan mula bergerak ke arah Syam. Senario ini menyebabkan Muawiyah juga mempersiapkan pasukannya dan mula bergerak ke arah Kufah. Akhirnya kedua-dua pasukan ini bertemu di satu tempat yang bernama Siffin dan bermulalah peperangan yang dikenali dengan Perang Siffin.

Para pengkaji berbeza pendapat, kenapakah Amirul Mukminin Ali mempersiapkan pasukannya ke arah Syam? Persoalan ini masih memerlukan penelitian yang mendalam dengan mengambil kira faktor-faktor luaran dan dalaman yang wujud pada ketika itu. Amirul Mukminin Ali tidak akan mengambil apa-apa tindakan melainkan ia adalah untuk kemaslahatan umat Islam seluruhnya. Hal ini mengingatkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang meramalkan berlakunya Perang Siffin:

“Tidak akan datang Hari Kiamat sehingga dua kumpulan yang besar saling berperang. Berlaku antara kedua-duanya pembunuhan yang dahsyat padahal seruan kedua-dua kumpulan tersebut adalah satu (yakni kebaikan Islam dan umatnya).” [Shahih Muslim – hadis no: 157]

Muawiyah memberontak kepada Ali?

Kini penelitian kita sampai kepada persoalan: Benarkah Muawiyah memimpin pemberontakan ke atas Amirul Mukminin Ali? Jawapannya tidak. Ini kerana jika dikatakan seseorang itu memberontak kepada pemimpinnya, nescaya pemberontak itulah yang bergerak ke arah pemimpin. Akan tetapi dalam kes Muawiyah, beliau tidak bergerak ke arah Amirul Mukminin Ali. Sekalipun Muawiyah enggan membai`ah Ali, beliau hanya berdiam diri di Syam tanpa memulakan apa-apa tindakan ketenteraan.

Syaikh Muhib al-Din al-Khatib rahimahullah (1389H) menjelaskan:

“Lalu Ali berangkat meninggalkan Kufah dan menuju di permulaan jalan yang menuju ke arah Syam dari Iraq. Ali mengisyaratkan supaya orang ramai tetap tinggal di Kufah dan mengirimkan yang selainnya ke Syam. Sampai berita kepada Muawiyah bahawa Ali telah mempersiapkan pasukannya dan Ali sendiri keluar untuk memerangi beliau. Maka para pembesar Syam mengisyaratkan kepada Muawiyah agar dia sendiri turut keluar (untuk berhadapan dengan pasukan Ali). Maka orang-orang Syam berangkat menuju ke Sungai Furat melalui Siffin dan Ali maju bersama pasukannya menuju Siffin juga.

Seandainya Ali tidak mempersiapkan pasukan yang bergerak dari Kufah nescaya Muawiyah tidak akan bergerak (dari Syam).” [catitan notakaki kepada al-`Awashim min al-Qawashim, ms. 166 & 168 ]

Dalam persoalan ini terdapat sebuah hadis yang lazim dijadikan alasan melabel Muawiyah sebagai pemberontak. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya – hadis no: 2916 di mana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada `Ammar bin Yasir radhiallahu ‘anh:

“Engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak.”

Di dalam Perang Siffin, `Ammar berada di dalam pasukan Amirul Mukminin Ali dan beliau terbunuh dalam peperangan tersebut. Lalu Muawiyah dilabel sebagai pemberontak kerana pasukan beliaulah yang memerangi Ali sehingga menyebabkan `Ammar terbunuh.

Sebenarnya tidak tepat menggunakan hadis di atas untuk melabel Muawiyah sebagai pemberontak. Sebabnya:

1. Sejak awal para sahabat mengetahui bahawa `Ammar bin Yasir berada di dalam pasukan Amirul Mukminin Ali. Dengan itu, sesiapa yang memerangi pasukan Ali, nescaya mereka adalah para pemberontak. Akan tetapi fakta sejarah mencatitkan bahawa ramai sahabat yang mengecualikan diri daripada Perang Siffin. Jika mereka memandang pasukan Muawiyah sebagai pemberontak, nescaya mereka tidak akan mengecualikan diri, malah tanpa lengah akan menyertai pasukan Ali. Sikap mereka yang mengecualikan diri menunjukkan mereka tidak memandang pasukan Muawiyah sebagai pihak yang memberontak. Perlu ditambah bahawa hadis yang meramalkan pembunuhan `Ammar bin Yasir oleh kelompok pembangkang adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat. [Rujuk Qathf al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah oleh al-Imam al-Suyuthi (911H) (al-Maktab al-Islami, Beirut, 1985), hadis no: 104]

2. Amirul Mukminin Ali juga mengetahui bahawa `Ammar bin Yasir berada dalam pasukannya. Akan tetapi Ali mengakhiri Perang Siffin melalui perdamaian yang disebut sebagai peristiwa Tahkim. Seandainya Ali memandang Muawiyah sebagai pemberontak, nescaya beliau tidak akan
melakukan apa-apa usaha perdamaian dengannya.

3. Apabila terbunuhnya Amirul Mukminin Ali, jawatan khalifah diserahkan kepada anaknya, Hasan bin Ali radhiallahu ‘anh. Tidak berapa lama selepas itu, Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Padahal Hasan juga mengetahui bahawa `Ammar bin Yasir telah terbunuh dalam Perang Siffin. Jika Hasan memandang Muawiyah sebagai pemberontak, nescaya beliau tidak akan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Namun Hasan tetap menyerahkannya, menunjukkan beliau tidak memandang Muawiyah sebagai pemberontak.

Semua ini membawa kepada persoalan seterusnya, siapakah yang sebenarnya dimaksudkan sebagai “kelompok pemberontak”? Kelompok pemberontak tersebut bukanlah pasukan Muawiyah mahupun pasukan Amirul Mukminin Ali, akan tetapi adalah orang-orang yang pada asalnya menyebabkan berlakunya peperangan antara Muawiyah dan Ali. Mereka adalah kelompok pemberontak yang asalnya memberontak kepada Amirul Mukminin Usman ibn Affan sehingga akhirnya membunuh beliau. Diingatkan bahawa sekalipun pada zahirnya peperangan kelihatan berlaku di antara para sahabat, faktor yang menggerakkannya ialah para pemberontak yang asalnya terlibat dalam pembunuhan Usman.

Syaikh Mubih al-Din al-Khatib rahimahullah menjelaskan hakikat ini:

“Sesungguhnya orang yang membunuh orang Islam dengan tangan kaum Muslimin setelah terjadinya pembunuhan Usman, maka dosanya berada di atas para pembunuh Usman kerana mereka adalah pembuka pintu fitnah dan mereka yang menyalakan apinya dan mereka yang menipu sebahagian hati kaum muslimin dengan sebahagian yang lain. Maka sebagaimana mereka membunuh Usman maka mereka juga membunuh setiap orang yang mati selepas Usman, di antaranya seperti `Ammar dan orang yang lebih utama daripada `Ammar iaitu Thalhah dan al-Zubair, sehinggalah berakhirnya fitnah dengan terbunuhnya Ali.

Segala sesuatu yang terjadi kerana fitnah maka yang menanggungnya adalah orang yang menyalakan apinya kerana merekalah penyebab yang pertama. Mereka itulah “kelompok pembangkang” yang membunuh, yang menyebabkan setiap pembunuhan dalam Perang Jamal dan Perang Siffin dan perpecahan yang berlaku selepas kedua-dua perang tersebut.” [catitan notakaki kepada al-`Awashim min al-Qawashim, ms. 173]

Kebenaran tetap bersama pemimpin


Sekalipun dikatakan bahawa Muawiyah bukan pemberontak, tidaklah bererti Muawiyah berada di pihak yang benar. Di dalam Islam, apabila wujud perbezaan pendapat antara pemimpin dan selain pemimpin, maka kebenaran terletak bersama pemimpin. Hendaklah mereka yang menyelisihi pemimpin tetap bersama pemimpin dan berbincang dengan beliau terhadap apa yang diperselisihkan. Di dalam peristiwa yang membawa kepada Perang Siffin, pemimpin saat itu ialah Amirul Mukminin Ali. Maka sikap yang lebih tepat bagi Muawiyah ialah tidak meletakkan syarat untuk membai`ah Ali, sebaliknya terus membai`ah beliau dan kemudian berbincang dengan beliau tentang cara terbaik untuk mengambil tindakan ke atas para pembunuh Amirul Mukminin Usman.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah menegaskan:

“Dan Muawiyah bukanlah daripada kalangan mereka yang memilih untuk memulakan perang, bahkan beliau daripada kalangan yang paling mengkehendaki agar tidak berlaku perang. Yang benar adalah tidak berlakunya peperangan. Meninggalkan peperangan adalah lebih baik bagi kedua-dua pihak. Tidaklah dalam peperangan tersebut (Perang Siffin, wujud satu) pihak yang benar. Akan tetapi Ali lebih mendekati kebenaran berbanding Muawiyah. Peperangan adalah peperangan kerana fitnah, tidak ada yang wajib dan tidak ada yang sunat dan meninggalkan perang adalah lebih baik bagi kedua-dua pihak. Hanya sahaja Ali adalah lebih benar. Dan ini merupakan pendapat (al-Imam) Ahmad dan kebanyakan ahli hadis dan kebanyakan para imam fiqh dan ini juga merupakan pendapat para tokoh sahabat dan tabi’in yang selalu mendapat kebaikan.” [Minhaj al-Sunnah, jld. 4, ms. 447-448]

Allahu a’lam bisshawab.

- Pendirian Muawiyah Di Sebalik Perang Siffin, Hafiz Firdaus Abdullah

http://sirah.blogsome.com/2005/09/19/perang-siffin/

Sabtu, 23 April 2011

Binnabil huda Ya Rasulussalam..
Binnabil huda Ya Rasulussalam
Wayamursala rahmatan lil anam
‘Alaikassolatu wa’alaikassalam
Wasohbika wattabi’inal kirom

Dengan Nabi yang membawa hidayah
Wahai utusan rahmat sekalian alam
Selawat salam pujian untukmu
Para sahabat juga tabi’in yang mulia.

Binnabil huda nahnu jundul huda
Sanabqi ‘alal ‘ahdi tulul mada
Bazzhalnaddima wartadhoinar-roda
Li nashril huda Ya Rasulussalam

Dengan Nabi yang membawa hidayah
Kami sambung perjuangan sucimu
Berkorban jiwa raga untuk agama
Janji taat setia selamanya

Ya Mustofa Rasullallah
Ya Sanadi Ya Sayyidi
Wahai yang Terpilih, Utusan Allah
Kau sandaranku, Pemimpinku

Sollu..Sollu, sollu, sollu..
Allahumma solli wassallim ‘ala sayyidina Muhammad wa aalihi Muhammad
Allahumma solli wassallim ‘ala sayyidina Muhammad wa sohbihi Muhammad

Mari selawat beramai-ramai
Ya Allah, selawat atas baginda Muhammad, dan keluarganya
Ya Allah, selawat atas baginda Muhammad dan para sahabatnya.

Binnabil huda nahnu jundul huda
Sanabqi ‘alal ‘ahdi tulul mada
Bazzhalnaddima wartadhoinar-roda
Li nashril huda Ya Rasulussalam

Dengan Nabi yang membawa hidayah
Kami sambung perjuangan sucimu
Berkorban jiwa raga untuk agama
Janji taat setia selamanya

Ya Shafi’ie Khuz biyadi
Ya Rasullallah, Habiballah
Huwal Hadil Basyir

Wahai yg memberi syafaat ambil/pegang tanganku,
Pesuruh Allah, Kekasih Allah,
Dialah petunjuk, dialah pemberi khabar gembira.

Sollu, sollu, sollu, sollu..
Allahumma solli wassallim ‘ala sayyidina Muhammad wa aalihi Muhammad
Allahumma solli wassallim ‘ala sayyidina Muhammad wa sohbihi Muhammad

Mari selawat beramai-ramai,
Ya Allah, selawat atas baginda muhammad, dan keluarganya,
Ya Allah, selawat atas baginda muhammad dan para sahabatnya.

Shafi’una..shafi’una..shafi’una..shafi’una..
Wahai yg memberi syafaat,

Rasulallah..
Habiballah..
KeNabiyallah..
Sofiyallah,

Pesuruh Allah,
Ya Allah, selawat atas baginda muhammad, dan keluarganya
Ya Allah, selawat atas baginda muhammad dan para sahabatnya
Ya Allah, selawat atas baginda muhammad, dan keluarganya

kredit to Anamuslima1190

Ahad, 17 April 2011

SELAMAT MENJAWAB PEPERIKSAAN SEMUA!!!
Assalamu’alaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat Mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia. Pertamanya syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih memberi kita nikmat masa untuk kita bertemu dalam lapangan laman sesawang yang merupakan medium untuk kita bersua secara maya. Moga Ukhuwah kita semua sentiasa meningkat dari masa ke semasa seiring dengan peningkatan waktu dan usia kita.

Sedar tidak sedar sudah sampai kita kepada penghujung semesta 2 bagi sesi 2010/2011 dan juga mahu tidak mahu peperiksaan akhir juga akan menjelang tiba. Jika sebelum ini persiapan untuk menghadapi peperiksaan akhir semesta ini dilakukan secara sederhana, maka tibalah masanya untuk kita semua mempersiapkan diri secara bersungguh-sungguh untuk menghadapi “perang exam” yang akan berlangsung dalam seminggu saja lagi. Begitulah lumrah seorang pencari ilmu, apabila kita sudah mendapatnya maka harus diuji akan kesahihan kefahaman ilmu yang diperolehi agar ianya boleh kita manfaatkan dalam kerjaya dimasa hadapan.

Jangan kita lupa dalam kesibukkan kita mengejar matlamat akademik, kita juga sama-sama harus meningkatkan lagi keterikatan ibadat kita kepada Allah s.w.t agar segala usaha yang dilakukan di Redhai dan di Rahmati oleh Allah s.w.t. Seharus dan semestinya, dalam minggu “Stdy Week” inilah kita mengoptimumkan usaha untuk mengatasi masaalah ketidak fahaman kita dalam subjek-subjek tertentu. Ada juga dikalangan remaja kita Mahasiswa menganggap bahawa minggu inilah merupakan minggu untuk berehat setelah penat menghadiri kuliah. Sebagai Mahasiswa yang cemerlang masa diibaratkan perkara yang amat berharga yang datangnya tidak kita meminta dan perginya tidak dapat kita halangi. Ianya tetap akan hadir dah seharusnya kita mengoptimumkan masa yang ada dengan pengisian ilmu dan ibadah pada Tuhan pencipta masa dan kita.

Betulkan kembali niat menuntut ilmu yang tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari Redha dan Rahmat Allah s.w.t dalam mengisi sisa-sisa umur kita yang berbaki yang entah bila datangnya penghujung usia. Sesungguhnya dengan ilmulah islam akan dimuliakan kembali. Setelah berusaha sehabis mungkin, tangga tawakkal dan doa juga mesti dipanjatkan pada Sang Pemberi Nikmat iaitu Allah s.w.t agar jiwa dan hati kita lebih tenang dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan menjelma. Semoga kita semua dapat menjawab Peperiksaan Akhir dengan baik dan memperolehi keputusan yang cukup cemerlang. InsyaAllah.


Firman ALLAH yang bermaksud,
"dan apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada ALLAH"
(Surah Ali-Imran: 159)


Kami di peringakat Pimpinan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia (PMIUTM) mengucapkan selamat menjawab Peperiksaan Akhir Tahun semesta 2 sesi 2010/2011 kepada sahabat-sahabat Mahsiswa yang akan bermua 25 April nanti. Buktikan bahawa kita Mahasiswa khususnya Mahasiswa Islam dapat menjadi titik rujuk dan dapat mencorak momentum kepada perubahan akademik di Universiti kita yang Tercinta ini. be the best beat the rest.


“ BERSAMA MEMBANGUN UMMAH ”


Daripada saf Kepimpinan PMIUTM sesi 2010/2011


Sabtu, 16 April 2011

10 Hal yang Mendatangkan Cinta Allah
Semoga kita senantiasa mendapatkan kecintaan Allah, itulah yang seharusnya dicari setiap hamba dalam setiap detak jantung dan setiap nafasnya.Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ‘ala Rosulillah wa ‘ala alihi wa shohbihi wa man tabi’ahum bi ihsaanin ilaa yaumid diin.

Saudaraku, sungguh setiap orang pasti ingin mendapatkan kecintaan Allah. Lalu bagaimanakah cara cara untuk mendapatkan kecintaan tersebut. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hal untuk mendapatkan maksud tadi dalam kitab beliau Madarijus Salikin.

Pertama, membaca Al Qur’an dengan merenungi dan memahami maknanya. Hal ini bisa dilakukan sebagaimana seseorang memahami sebuah buku yaitu dia menghafal dan harus mendapat penjelasan terhadap isi buku tersebut. Ini semua dilakukan untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh si penulis buku. [Maka begitu pula yang dapat dilakukan terhadap Al Qur’an, pen]

Kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang sunnah, setelah mengerjakan ibadah yang wajib. Dengan inilah seseorang akan mencapai tingkat yang lebih mulia yaitu menjadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah dan bukan hanya sekedar menjadi seorang pecinta.

Ketiga, terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati dan lisan atau dengan amalan dan keadaan dirinya. Ingatlah, kecintaan pada Allah akan diperoleh sekadar dengan keadaan dzikir kepada-Nya.

Keempat, lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada kecintaan pada dirinya sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya. Begitu pula dia selalu ingin meningkatkan kecintaan kepada-Nya, walaupun harus menempuh berbagai kesulitan.

Kelima, merenungi, memperhatikan dan mengenal kebesaran nama dan sifat Allah. Begitu pula hatinya selalu berusaha memikirkan nama dan sifat Allah tersebut berulang kali. Barangsiapa mengenal Allah dengan benar melalui nama, sifat dan perbuatan-Nya, maka dia pasti mencintai Allah. Oleh karena itu, mu’athilah, fir’auniyah, jahmiyah (yang kesemuanya keliru dalam memahami nama dan sifat Allah), jalan mereka dalam mengenal Allah telah terputus (karena mereka menolak nama dan sifat Allah tersebut).

Keenam, memperhatikan kebaikan, nikmat dan karunia Allah yang telah Dia berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah faktor yang mendorong untuk mencintai-Nya.

Ketujuh, -inilah yang begitu istimewa- yaitu menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala melakukan ketaatan kepada Allah dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya.

Kedelapan, menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah dan bermunajat kepada-Nya serta membaca kalam-Nya (Al Qur’an). Kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat kepada-Nya.

Kesembilan, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan bersama para shidiqin. Kemudian memetik perkataan mereka yang seperti buah yang begitu nikmat. Kemudian dia pun tidaklah mengeluarkan kata-kata kecuali apabila jelas maslahatnya dan diketahui bahwa dengan perkataan tersebut akan menambah kemanfaatan baginya dan juga bagi orang lain.

Kesepuluh, menjauhi segala sebab yang dapat mengahalangi antara dirinya dan Allah Ta’ala.

Semoga kita senantiasa mendapatkan kecintaan Allah, itulah yang seharusnya dicari setiap hamba dalam setiap detak jantung dan setiap nafasnya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kunci untuk mendapatkan itu semua adalah dengan mempersiapkan jiwa (hati) dan membuka mata hati.

Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat. Wa shallalahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Sumber: Madaarijus Saalikin, 3/ 16-17, Ibnu Qayyim Al Jauziyah, terbitan Darul Hadits Al Qohiroh

***
Selesai disusun selepas shalat shubuh, 6 Jumadits Tsani 1430 H, di rumah mertua tercinta, Panggang-Gunung Kidul

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel http://rumaysho.com